229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató


FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:A pontos időpont még nem került kihirdetésre.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 4. A honlapról letölthető és kitöltött nyomtatványok

Beiratkozásra meghatározott idő

A pontos időpont még nem került kihirdetésre.

Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Évfolyamonként két osztály.


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Ebédbefizetés


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem volt fenntartói ellenőrzés az elmúlt években.


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 6.30 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 19.00 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására – előzetes kérelem alapján – az intézmény vezetője adhat engedélyt.

A tanuló a tanulási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár vagy a délutáni foglalkozást tartó nevelő írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.

Szorgalmi időben a nevelők és a tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodákban történik 8 óra és 16 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt az iskola vezetője írásbeli hirdetmény formájában a fenntartó, a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

Az intézmény pedagógusai a munkaköri leírásukban és az ügyeleti rendben rögzítettek szerint vesznek részt a tanulók felügyeletének ellátásában reggel 7.00 órától és az óraközi szünetek idején. A pedagógusok ügyeleti rendjét az épületek faliújságjain közzé kell tenni.

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanítás 8.00 órakor kezdődik és az órarendben szabályozott ideig tart. A tanítási órák – az intézményvezető által engedélyezett rendkívüli esetektől eltekintve – 45 percesek. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.00 óráig tart.

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14.00 órától 17.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető belegyezésével lehet (ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére).

A csengetés rendjét a házirend tartalmazza.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg.


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Éves program


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógus tanfelügyeletre nem került sor eddig.


A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Iskolai dokumentumok


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör

Végzettség

Szakképzettség

testnevelés, történelem szakos tanár

főiskola

általános iskolai tanár/testnevelő-edző/ történelem szakos tanár

történelem, magyar szakos tanár + erkölcstan tanítás

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár/ történelem szakos tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület

magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár + dráma tanítás

egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár/okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzés

könyvtáros

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár/ könyvtáros

rajz szakos tanár

egyetem

általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégium/okleveles vizuális nevelő tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító technikai szakkollégium képzéssel

tanító

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

 

főiskola

katolikus hittantanár

ének-zene szakos tanár

főiskola

általános iskolai énektanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító/katolikus hitoktató/ nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

matematika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár

biológia szakos tanár

főiskola

biológia szakos tanár/ földrajz szakos tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító technikai szakkollégium képzéssel

tanító

főiskola

általános iskolai tanító

tanító

főiskola

általános iskolai tanító természtismeretműveltéségi terület

tanító

főiskola

általános iskolati tanító orosz nyelv szakkollégiumé képzéssel/ történelem szakos tanár

magyar nyelv és  irodalom szakos tanár

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

történelem szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár/ okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár/ okleveles magyartanár

tanító + német tanítás

főiskola

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

tanító

főiskola

általános iskolai tanító technikai szakkollégium képzéssel

fizika szakos tanár

egyetem

informatika és fizika szakos tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület

tanító

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület

fejlesztő pedagógus

főiskola

fejlesztőpedagógus

tanító

főiskola

általános iskolai tanító informatikai műveltéségi terület

tanító

főiskola

általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzés

angol szakos tanár

főiskola

általános iskolai tanító napközi otthonos képzéssel/ általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területtel

angol szakos tanár

főiskola

biológia és testnevelés szakos tanár/ angol szakos nyelvtanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító technikai szakkollégium képzéssel

testnevelés szakos tanár

egyetem

testnevelés szakos tanár/ okleveles gyógytestnevelő tanár

tanító

főiskola

általános iskolai tanító pedagógiai szakkollégiumi képzés

tanító

főiskola

általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzés

tanító + természetismeret tanítás

főiskola

általános iskolai tanító természtismeretműveltéségi terület

tanító

főiskola

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel /általános iskolai tanító informatikai műveltségi terület

angol szakos tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár és bölcsész/ fejlesztőpedagógus

angol szakos tanár

főiskola

angol szakos tanár

 


A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör

végzettség

szakképzettség

iskolatitkár

érettségi

érettségi

pedagógiai asszisztens

érettségi

érettségi

rendszergazda

érettségi

informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

Országos kompetenciamérés

Netfit


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

2019/2020

Évfolyamismétlés   1 főA tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendszere

Rendszeresen szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

 • napközi,
 • tanulószoba,
 • felzárkóztató
 • tehetséggondozó,
 • egyéni fejlesztő, felkészítő,
 • logopédiai,
 • középiskolai felvételi előkészítő foglalkozás,
 • angol nyelvi foglalkozások
 • szakkörök,
 • diákköri és sportfoglalkozások

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra, korrepetálásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok a Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. Felmentést rendkívüli esetben az intézmény vezetője adhat.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket lehetőség szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások időtartama egy óra.

Különféle szakkörökbe az egyéni érdeklődés alapján jelentkezhetnek a tanulók. A jelentkezés egy tanévre szól, a jelentkezést követően a részvétel kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órákat követően, legfeljebb a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető engedélyével lehet.

A foglalkozások megnevezését és óraszámát az adott tanév tantárgyfelosztásában fel kell tüntetni. A foglalkozások konkrét időpontjáról a tanulókat, szülőket a foglalkozásokat tartó nevelők írásban értesítik. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtári szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Hit- és erkölcstan oktatáson kívül a tanulónak joga van részt venni fakultatív hitoktatásban.

A tankerületi központ igazgatójának engedélyével tanórán kívüli foglalkozást
vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. Ő is felelősséggel tartozik a
foglalkozásán részt vevő tanulók testi épségéért, szellemi fejlődéséért, a berendezések
megóvásáért, az iskolai házirend betartatásáért.

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások

Egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Minden tanév júniusában múzeumi napot tartunk, az osztályfőnökök színházlátogatást szerveznek tanulóink számára. A tanulók részvétele a foglalkozásokon – ha azok tanítási időn kívül esnek, és költségekkel járnak – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A házi versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés

A 2011. évi. CXC. törvény 46. § (1) alapján „a tanuló kötelessége, hogy: (…) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon …”.

A délután 16 óráig tartó idő tartalmas eltöltéséhez iskolánk különböző foglalkozásokat biztosít, mely a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái pontban rögzítettünk.

A szülő kérelmezheti a foglalkozások alóli felmentést gyermeke számára formanyomtatvány segítségével, mely papír alapon az iskola titkárságán és portáján, elektronikusan az iskola honlapján érhető el. A kérelemhez csatolni kell az iskolán kívüli sportegyesületi, zeneiskolai és egyéb igazolásokat.

A kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre. Minden esetben kikérjük az osztályfőnök véleményét a kérelemmel kapcsolatban. A felmentés visszavonható, amennyiben a tanuló teljesítménye ezt indokolja.

A fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást az arra rászoruló tanulóknak rendelünk el, ez alól csak rendkívüli esetben adunk felmentést.

Az esetleges mentesítések visszavonásig érvényesek.


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai Program


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének értelmében a tanulmányok alatti vizsgák részletes helyi szabályozási rendjét intézményünkben az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A vizsgákra vonatkozó szabályok a házirendben találhatóak.


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztályok száma: 16.

1.a

24

1.b

24

2.a

20

2.b

22

3.a

20

3.b

22

4.a

18

4.b

28

5.a

23

5.b

18

6.a

22

6.b

25

7.a

23

7.b

25

8.a

19

8.b

22

 

 

(Jogviszonyt szüneteltetők nélkül.)


KD

KD

 

Étkezés lemondása:

06 30 648-4524 kertvarosigazdasagi@kobanya.hu

Új képek, események kerültek fel a programokba.

Ide kattintva megtekintheti>>>

 

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a HATÁRTALANUL programban. A határtalanul pályázat keretében a 7.évfolyam feledhetetlen 4 napos kiránduláson vehet részt minden tanévben. Tekintsék meg beszámolójukat a Programok menü pontban!